Täze moda plitalary öwreniň

 • LED çyralary bilen hammam aýnasy yşyklandyrylan makiýa Van biderek aýna diwara gurlan aýna

  LED çyralary bilen hammam aýnasy ...

  Gaty ululykdaky gönüburçly silueti urup, ýokary hilli aýna aýnasy ajaýyp şöhlelenmek üçin tekiz, kesilmedik gyrasy görkezýär.Duýgur duýgurlygyň kömegi bilen ony açyň ýa-da öçüriň ...

 • LED hammam aýnasy Duman garşy makiýaup aýnasy diwar dikligine dikildi

  LED hammam aýnasy Duman garşy makiýa Mirro ...

  Softumşak wyklýuçatel açmak / öçürmek, ýagtylygy sazlamak we reňk temperaturasyny üýtgetmek ýönekeý we aňsat edýär.Custöriteleşdirilen mat gara ýa-da altyn çarçuwalar diňe bir goşmaça goragy üpjün etmeýär, owadan ...

 • Duman garşy LED aýna düwmesi bilen yşyklandyrylan diwar aýnasy hammam aýnasy

  Duman garşy LED aýna yşyklandyrylan diwar aýnasy bat ...

  Aýna ekran tekjesi gündelik zerur zatlary saklaýar, ähli zerur zatlaryňyzy saklaýar.Bu yşyklandyrylan diwar aýnasyny, ertirki işleriňizi täzelemek ýa-da asmak üçin hammamyň biderekliginiň üstünde goýuň ...

 • Öý LED yşyklandyrylan gönüburçly hammam aýnasy, häzirki zaman diwar aýnasy diwar oturdylan makiýa Van biderek aýnasy

  Öý LED yşyklandyrylan gönüburçly hammam aýnasy, reodeim ...

  Bu aýna giňden ulanylýar: Öý we aşhana ulanylyşy, myhmanhana enjamlary, saç salony enjamlary, hammam esbaplary we ş.m. Easyönekeý simli ýa-da gurnama.Duman garşy: Bu duman garşy gurlan ...

 • LED yşyklandyrylan hammam aýnasy Diwar, duman garşy we suw geçirmeýän gönüburçly aýna bilen gurlan aýna

  LED yşyklandyrylan hammam aýnasy diwara gurlan aýna ...

  Bu stiliň yşyklandyrylan araçägi, aýnanyň gyrasyndan ýerleşdirilip, ýagtylygyň köp böleginiň aýazly serhetden geçmegine mümkinçilik berýär.Arassa çyzyklary, ýalpyldawuk gyralary we geçiş f ...

Içerki dizaýnyň mysallary

 • 1618472397 (1)
 • myhmanhana aýnalary
 • myhmanhanadaky hammam gönüburçly aýna
 • ak akylly LED myhmanhana hammam aýnasy

biz hakda

“Zhongshan New Trend Smart Home Co., Ltd”, dogruçyllyga esaslanýan we hiliň kärhananyň durmuşydygyna berk ynanýan professional önümçilige gönükdirilen kompaniýa.LED aýna, akylly hammam aýnasy, aýna we beýleki hammam esbaplary bilen meşgullanýarys.

has köp düşün

Biz hem şu ýerde